Profil indywidualny Insights® Discovery jest narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny pracownika oraz całego zespołu.

Dokument ten jest doskonałym wsparciem w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy.

By otrzymać profil, wypełniamy on-line'owo kwestionariusz składający się z 25 zestawów określeń. Wynikiem jest wielostronicowy raport, który daje możliwość dokładnego zrozumienia stylu funkcjonowania respondenta, oraz jego wpływu na relacje interpersonalne zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Model Insights® Discovery zakłada, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania.
Każdy profil zawiera rozdział PODSTAWOWY, który opisuje respondenta w kategoriach stylu funkcjonowania, mocnych i potencjalnie słabych stron, wartości wnoszonych do zespołu, stylu komunikowania się, nieuświadomionych aspektów wizerunku, typu antagonistycznego i wskazówek dotyczących dalszego rozwoju. Profil uczy rozpoznawać i doceniać różnice w tym zakresie.

Wiedza zawarta w Rozdziale Podstawowym może być poszerzona o treści dodatkowych rozdziałów Profilu, które doskonale wspierają rozwój indywidualny pracownika w konkretnych, specyficznych obszarach.

DODATKOWE ROZDZIAŁY:

Zarządzanie

Ten moduł zawiera cenne informacje, pomocne szczególnie w programach z zakresu przywództwa oraz rozwoju kompetencji menedżerskich. Pomaga on członkom kadry zarządzającej przyjrzeć się swoim własnym stylom zarządzania oraz potrzebom osób, którymi zarządzają w kategoriach motywacji, środowiska pracy oraz preferowanego stylu zarządzania.

Rozwój osobisty

Ten rozdział umożliwia zrozumienie ogólnego stylu funkcjonowania, a także pomaga w zgłębieniu wiedzy na temat możliwości wzrostu i doskonalenia siebie w różnych obszarach rozwoju indywidualnego, włączając w to zagadnienia z zakresu kreatywności oraz wyznaczania celów. Rozdział Rozwój Osobisty może być wykorzystany jako integralna część warsztatu Insights® Efektywność Indywidualna a także może stanowić wsparcie w procesie coachingu.

Skuteczna sprzedaż

Rozdział ten ukazuje indywidualne predyspozycje do sprzedaży i wywierania wpływu na każdym etapie, od przygotowania i nawiązania kontaktu aż po rozwijanie współpracy. Moduł może być dostosowany do wewnętrznego modelu sprzedaży organizacji.

Pytania rekrutacyjne

Rozdział Pytania Rekrutacyjne jest jednostronicowym zbiorem pytań, które znajdują zastosowanie w procesie rekrutacji i selekcji. Pytania dotykają tych obszarów, w których respondent może czuć się niezbyt pewnie, lub które może postrzegać jako wyzwanie. Moduł ten pomoże określić poziom samoświadomości respondenta w zakresie jego słabszych stron i potencjalnych obszarów rozwoju.